Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

Cannonball
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas
Cannonball
5615 df15
Reposted fromdarkanes darkanes viamindseduction mindseduction
Cannonball
3760 705c
Cannonball
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
Cannonball
3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianyaako nyaako
Cannonball
9902 4834
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaoutoflove outoflove
Cannonball
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
9153 3df1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaszydera szydera
Cannonball
-Co robisz?
-Palę i słucham deszczu. Chcesz wpaść?
Reposted fromKaoru Kaoru viaszydera szydera
Cannonball
Reposted fromkrzysk krzysk viadarkanes darkanes
Cannonball
1941 991f
Reposted fromdarkanes darkanes
Cannonball
1961 f029
Reposted fromdarkanes darkanes
Cannonball
8708 4628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadarkanes darkanes
Cannonball
  I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss
Cannonball
8034 935a
Reposted fromcompromise compromise
Cannonball
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vialaluna laluna
Cannonball
Uczucia w stosunku do ludzi są inne. Zawsze po trochu ulegają zmianom, dopasowując się do partnera. Uczucia chwieją się, wahają, wzrastają, znikają, są negowane, ranione. Nie można tego świadomie kontrolować.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl