Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

Cannonball
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Cannonball

June 16 2017

Cannonball
5137 abbb
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
6745 993a 500
2300 a712
Reposted fromnudes nudes viafabuleux fabuleux
7789 654b
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie
Cannonball
4707 239e 500
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
5161 b222

thereal1990s:

Fight Club (1999)

Reposted fromclitoris clitoris viagdziejestola gdziejestola
Cannonball
9569 f9ab

manicpixiescreamnewt:

sickfuture:

cd in a microwave

it looks like an ancient rune activating its magic

Cannonball
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viafullmoon fullmoon
Cannonball
Reposted fromposzum poszum viagdziejestola gdziejestola
3682 0874
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
Cannonball
Cannonball
Cannonball
7824 c875 500
Reposted fromhagis hagis viawastedtime wastedtime
Cannonball
4540 2b71 500
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
Cannonball
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl