Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

Cannonball
Cannonball
7545 9581
Reposted fromnazarena nazarena viacreepandweirdo creepandweirdo
Cannonball
7939 7f0b 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
Cannonball
8806 191f
Reposted fromkatvont katvont viapsychedelix psychedelix
Cannonball
8072 3881
Reposted fromhuntersouls huntersouls viaonlytoreturn onlytoreturn
Cannonball
1609 fd10
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn
Cannonball
6652 4b9e
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn
Cannonball
1187 8bfc 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn
1387 a4a9 500
Reposted fromfakinszit fakinszit
Cannonball
1212 9b8a
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn
Cannonball
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viaKabotan Kabotan
Cannonball
1477 53d1 500
Reposted frommargo7821 margo7821 viaonlytoreturn onlytoreturn
Cannonball
1977 e7c4
3353 7e2d 500
5874 f18b
Reposted fromfakinszit fakinszit
Cannonball
5501 0789
Reposted fromthebelljar thebelljar viainsanedreamer insanedreamer
3193 f873 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
Cannonball
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl