Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

Cannonball
0824 fe0e

May 22 2019

Cannonball
Zawsze czułam, że coś jest ze mną nie tak, a teraz już wiem. Jestem wadliwym egzemplarzem.
— Robyn Schneider, Dzień ostatnich szans
Cannonball
7875 efc1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
Cannonball
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialekkaprzesada lekkaprzesada

May 21 2019

Cannonball
1840 4740 500
Reposted from4777727772 4777727772 viateaholic teaholic
Cannonball
7960 c54a
Reposted fromkarahippie karahippie viaanastasie anastasie
Cannonball
3361 6586 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialekkaprzesada lekkaprzesada
Cannonball
Cannonball
Cannonball
9656 a14c 500
Cannonball
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama vialekkaprzesada lekkaprzesada
Cannonball
Niemiłość, nieuśmiechalność.  
— Mikromusic, "Niemiłość"
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
7517 ef44 500
I’m scared I’ll never get better again. I’m scared I’ll always stay twisted like this and grow old and waste away.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood (via unmaiden)
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
Cannonball
0149 c66f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou

May 18 2019

Cannonball
6299 9e14 500

May 17 2019

Cannonball
8220 34cc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
Cannonball
Reposted fromposzum poszum viaMashe Mashe
Cannonball
No tak. Bo kot składa się z futra, kota właściwego, podzespołu mruczącego, kalibratora równowagi i systemu ocierania. I wiadomo, wszystko musi być na właściwym miejscu. Kot właściwy w szczególności. 
Cannonball
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viapastelowe pastelowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl